Research Interests

Structural studies of membrane proteins

Publications

Zhouying Liu, Hong Shan, Jian Huang, Ning Li, Cuihong Hou, Jielin Pu. A novel lamin A/C gene missense mutation (445 V > E) in immunoglobulin-like fold associated with left ventricular non-compaction. Europace. 2015 March 31
 
Zhenzhan Chang, Xiaoqiang Wang, Risheng Wei, Zhouying Liu, Hong Shan, Guizhen Fan, Hongli Hu. Functional Expression and Purification of CYP93C20 a Plant Membrane-Associated Cytochrome P450 from Medicago truncatula. Protein Expr Purif. 2010 Dec 4

Education

Ph.D. - Peking University Health Science Center, Department of Biophysics, China, Advisor: Changcheng Yin 2009-2015

B.S. - Nankai University, College of Physics Science, China, 2005-2009

© Copyright 2008-Present - The University of Texas Health Science Center at Houston (UTHealth)