Publications

Sarah Valencia, Eric Rochat, Melissa Harnois, Maria Dennis, Helen Webster, Bhavna Hora, Amit Kumar, Leike Li, Daniel Freed, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Dai Wang, and Sallie Permar. 2023. Vaccination with a disabled infectious single cycle cytomegalovirus vaccine elicits a distinct glycoprotein B-specific monoclonal antibody repertoire compared to that of naturally-infected individuals NPJ Vaccines 8:154 doi.org/10.1038/s41541-023-00749-0.

Qun Yue, Jie Meng Yue Qiu, Miaomiao Yin, Liwen Zhang, Weiping Zhou, Zhiqiang An, Zihe Liu, Qipeng Yuan, Wentao Sun, Chun Li, Huimin Zhao, István Molnár, Yuquan Xu, Shuobo Shi. A polycistronic system for multiplexed and precalibrated expression of multigene pathways in fungi Nature Communications 14:4267. doi.org/10.1038/s41467-023-40027-0.

Junquan Liu, Huai-Chin Chiang, Wei Xiong, Victor Laurent, Samuel C. Griffiths, Jasmin Dülfer, Hui Deng, Xiujie Sun, Y. Whitney Yin, Wenliang Li, Laurent P. Audoly, Zhiqiang An, Thomas Schürpf, Rong Li, and Ningyan Zhang. 2023. A highly selective humanized DDR1 mAb reverses immune exclusion by disrupting collagen fiber alignment in breast cancer. Journal of ImmunoTherapy of Cancer http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2023-006720.

Zhuan Zhang, Gerald F. Bills, Zhiqiang An. Advances in the treatment of invasive fungal disease. Plos Pathogens https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1011322

Christopher J. LaFargue, Paola Amero, Kyunghee Noh, Lingegowda S. Mangala, Yunfei Wen, Emine Bayraktar, Sujanitha Umamaheswaran, Elaine Stur, Santosh K. Dasari, Cristina Ivan, Sunila Pradeep, Wonbeak Yoo, Chunhua Lu, Nicholas B. Jennings, Vinod Vathipadiekal, Wei Hu, Anca Chelariu-Raicu, Zhiqiang Ku, Hui Deng, Wei Xiong, Hyun-Jin Choi, Min Hu, Takae Kiyama, Chai-An Mao, Rouba Ali-Fehmi, Michael J. Birrer, Jinsong Liu, Ningyan Zhang, Gabriel Lopez-Berestein, Vittorio de Franciscis, Zhiqiang An & Anil K. Sood  Overcoming adaptive resistance to anti-VEGF therapy by targeting CD5L. Nature Communications.  https://doi.org/10.1038/s41467-023-36910-5

Joshua W. Morse, Margarita Rios, John Ye, Adan Rios, Cheng Cheng Zhang, Naval G. Daver, Courtney D. DiNardo, Ningyan Zhang & Zhiqiang An. Antibody therapies for the treatment of acute myeloid leukemia: exploring current and emerging therapeutic targets. Expert Opinion On Investigational Drugs https://doi.org/10.1080/13543784.2023.2179482

Yu An, Wei Xiong, Shiuhwei Chen, Dawei Bu. Joseph Rutkowski, Joel Berger, Christine Kusminski, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Philipp E. Scherer. Endotrophin Neutralization through Targeted Antibody Treatment Protects from Renal Fibrosis in a Podocyte Ablation Model. Molecular Metabolism 69:101680. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2023.101680.

Leike Li, Yankai Wen, Daniel Wrapp, Jongmin Jeong, Peng Zhao, Wei Xiong, Constance Lynn Atkins, Zhao Shan, Deng Hui, Jason S. McLellan, Ningyan Zhang, Cynthia Ju, Zhiqiang An. 2023. A novel humanized Chi3l1 blocking antibody attenuates acetaminophen-induced liver injury in mice. Antibody Therapeutics 6(1): 1–12. https://doi.org/10.1093/abt/tbac027.

Wendao Liu, Xiaohua Ye, Zhiqiang An, and Zhongming Zhao. 2022. The challenges and opportunities in COVID-19 research and clinical translation. Virology Journal 10.1186/s12985-022-01923-x.

Jingbo Qiao, Jillian C Jacobson, Rachael A Clark, Sora Lee, Li Liu, Junquan Liu, Zhiqiang An, Ningyan Zhang, and Dai H. Chung. Anti-GRP-R monoclonal antibody antitumor therapy against neuroblastoma. Plos One https://doi.org/10.1371/journal.pone.0277956

Vikas Chonira, Young D. Kwon, Jason Gorman, James Brett Case, Zhiqiang Ku, Rudo Simeon, Ryan G. Casner, Darcy R. Harris, Adam S. Olia, Tyler Stephens, Lawrence Shapiro, Michael F. Bender, Hannah Boyd, I-Ting Teng, Yaroslav Tsybovsky, Florian Krammer, Ningyan Zhang, Michael S. Diamond, Peter D. Kwong, Zhiqiang An & Zhilei Chen. 2022. A potent and broad neutralization of SARS-CoV-2 variants of concern by DARPins. Nature Chemical Biology https://doi.org/10.1038/s41589-022-01193-2.

Peng Zhao, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, 2022. Engineering Antibody and Protein Therapeutics to Cross the Blood-Brain Barrier Antibody Therapeutics Vol. 5, No. 4 311–331. https://doi.org/10.1093/abt/tbac028.

Mason Ruiz, Ningyan Zhang, Anil Sood, and Zhiqiang An. 2022. Antibody therapeutics for epithelial ovarian cancer. Expert Opinion On Biological Therapy DOI: 10.1080/14712598.2022.2141565.

Zhiqiang Ku, Xuping Xie, Jianqing Lin, Peng Gao, Abbas El Sahili, Hang Su, Yang Liu, Xiaohua Ye, Xin Li, Xuejun Fan, Boon Chong Goh, Wei Xiong, Hannah Boyd, Antonio E. Muruato, Hui Deng, Hongjie Xia, Zou Jing, Birte K. Kalveram, Vineet D. Menachery, Ningyan Zhang, Julien Lescar, Pei-Yong Shi, Zhiqiang An. 2022. Engineering SARS-CoV-2 cocktail antibodies into a bispecific format improves neutralizing potency and breadth. Nature Communications 13, 5552 (2022). https://doi.org/10.1038/s41467-022-33284-y.

Xuejun Fan, Zihao Yuan, Hao-Ching Hsiao, Yueshui Zhao, Wei Xiong, Rahmawati Pare, Xin Li, Georgina Salazar, Jianmin Ding, Ahmad Almosa, Kai Sun, Songlin Zhang, Robert Jordan, Cheok Song Lee, Zhiqiang An, Ningyan Zhang. Impairment of IgG Fc Engagement of Effector Cells Contributes to an Immune Suppressive Tumor Microenvironment. Communications Biology 5:960 doi.org/10.1038/s42003-022-03931-7

Jingjing Xie, Xun Gui, Mi Deng, Heyu Chen, Yuanzhi Chen, Xiaoye Liu, Zhiqiang Ku, Lingxiao Tan, Ryan Huang, Yubo He, Cheryl Lewis, Kenian Chen, Lin Xu, Tao Huang, X. Charlene Liao, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Cheng Cheng Zhang. 2022. Blocking LAIR1 signaling in immune cells inhibits tumor development. Frontiers in Immunology DOI 10.3389/fimmu.2022.996026.

Peng Zhao, Yuanzhong Xu, LuLin Jiang, Xuejun Fan, Leike Li, Xin Li, Hisashi Arase, Yingjun Zhao, Huaxi Xu, Qingchun Tong, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. Engineering of a tetravalent TREM2 agonistic antibody with αTfR-mediated brain entry for the reduction amyloid pathology in 5XFAD mice. 2022. Science Translational Medicine 14, eabq0095 (2022) 7 September 2022, 10.1126/scitranslmed.abq0095.

YAXIAN MEI, Yuanzhi Chen, Jwala P Sivaccumar, Zhiqiang An, Ningshao Xia, Wenxin Luo. 2022. Research progress and applications of nanobody in human infectious diseases. Frontiers in Pharmacology DOI 10.3389/fphar.2022.963978

Peng Zhao, Yuanzhong Xu, Xuejun Fan, LuLin Jiang, Leike Li, Xin Li, Hisashi Arase, Yingjun Zhao, Huaxi Xu, Qingchun Tong, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. 2022. Discovery and engineering of an anti-TREM2 antibody to promote amyloid phagocytosis in 5XFAD mice. mAbs https://doi.org/10.1080/19420862.2022.2107971.

Wen-Jing Ning, Xue Liu,Hong-Ye Zeng, Zhi-Qiang An, Wen-Xin Luo &Ning-Shao Xia. 2022. Recent progress in antibody-based therapeutics for triple-negative breast cancer. EXPERT OPINION ON DRUG DELIVERY. https://doi.org/10.1080/17425247.2022.2093853.

Summer Y. Y. Ha, Yasuaki Anami, Chisato M. Yamazaki, Wei Xiong, Candice M. Haase2, Scott D. Olson, Jangsoon Lee, Naoto T. Ueno, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Kyoji Tsuchikama. 2022. An enzymatically cleavable tripeptide linker for maximizing the therapeutic index of antibody-drug conjugates. Molecular Cancer Therapeutics doi.org/10.1158/1535-7163.MCT-22-0362.

Peng Zhao, Xuejun Fan, LuLin Jiang, Zhiqiang Ku, Leike Li, Xiaoye Liu, Mi Deng, Hisashi Arase, Jay-Jiguang Zhu, Yingjun Zhao, Chengcheng Zhang, Huaxi Xu, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. 2022. LILRB2-Mediated TREM2 Signaling Inhibition Suppresses Microglia Functions. Molecular Neurodegeneration 17:44, doi.org/10.1186/s13024-022-00550-y.

Yasuaki Anami, Yoshihiro Otani, Aiko Yamaguchi, Travis J Roeder, Wei Xiong, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Balveen Kaur, Kyoji Tsuchikama. 2022. Homogeneity of antibody-drug conjugates critically impacts therapeutic efficacy in glioblastoma multiforme. Cell Reports https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110839.

Yang Liu, Jianying Liu, Bryan Johnson, Hongjie Xia, Zhiqiang Ku, Craig Schindewolf, Steven Widen, Zhiqiang An, Scott Weaver, Vineet Menachery, Xuping Xie, Pei-Yong Shi. 2022. Delta spike P681R mutation enhances SARS-CoV-2 fitness over Alpha variant. Cell Reports https://doi.org/10.1016/j.celrep.2022.110829.

William R Strohl, Zhiqiang Ku, Zhiqiang An, Stephen F. Carroll, Bruce A. Keyt, and Lila M. Strohl. 2022. Passive immunotherapy against SARS-COV-2: From plasma-based therapy to single potent antibodies in the race to stay ahead of the variants, BioDrugs https://doi.org/10.1007/s40259-022-00529-7.

Peng Zhao, Yasuaki Anami, Peng Gao, Xuejun Fan, Leike Li, Kyoji Tsuchikama, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. 2022. Enhanced anti-angiogenetic effect of transferrin receptor-mediated delivery of VEGF-trap in a glioblastoma mouse model. mAbs 14:1, 2057269, DOI: 10.1080/19420862.2022.2057269

Xin Liu, Yixiang Xu, Wei Xiong, Yuqian Huang, Bingnan Yin, Helen YC Wang, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Rongfu Wang. 2022. Development of a TCR-Like Antibody and Chimeric Antigen Receptor Against NY-ESO-1/HLA-A2 for Cancer Immunotherapy. Journal for ImmunoTherapy of Cancer http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2021-004035.

Daniel Wrapp, Xiaohua Ye, Zhiqiang Ku, Hang Su, Harrison G. Jones, Nianshuang Wang, Akaash K. Mishra, Daniel C. Freed, Fengsheng Li, Aimin Tang, Leike Li, Dabbu Kumar Jaijyan, Hua Zhu, Dai Wang, Tong-Ming Fu, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Jason S. McLellan. 2022. Structural basis for HCMV Pentamer recognition by antibodies and neuropilin 2, Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.abm2546.

Ila Mishra , Wei Xie , Juan Bournat , Yang He , Chunmei Wang , Elizabeth Silva , Hailan Liu , Zhiqiang Ku , Yinghua Chen , Bernadette Erokwu , Peilin Jia , Zhongming Zhao , Zhiqiang An , Chris Flask , Yanlin He , Yong Xu, and Atul Chopra. 2022. Identification of the Orexigenic Asprosin Receptor. Cell Metabolism https://doi.org/10.1016/j.cmet.2022.02.012.

Yasuaki Anami, Wei Xiong, Aiko Yamaguchi, Chisato Yamazaki, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Tsuchikama, Kyoji. 2022. Homogeneous antibody-angiopep 2 conjugates for effective brain targeting. RSC Advances 12: 3359 DOI: 10.1039/d1ra08131d

Xiaohua Ye, Zhiqiang Ku, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, and Zhiqiang An. 2022. Recent progress in development of monoclonal antibodies against human cytomegalovirus. Current Opinion in Virology 52:166–173. doi.org/10.1016/j.coviro.2021.12.002.

Yang Liu, Jianying Liu, Kenneth S. Plante, Jessica A. Plante, Xuping Xie, Xianwen Zhang, Zhiqiang Ku, Zhiqiang An, Dionna Scharton, Craig Schindewolf, Steven G. Widen, Vineet D. Menachery, Pei-Yong Shi & Scott C. Weaver (2021). The N501Y spike substitution enhances SARS-CoV-2 infection and transmission. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-04245-0).

Xiujie Sun, Bogang Wu, Huai-Chin Chiang, Hui Deng, Xiaowen Zhang, Wei Xiong, Junquan Liu, Aaron M Rozeboom, Brent T Harris, Eline Blommaert, Antonio Gomez, Roderic Espin Garcia, Yufan Zhou, Payal Mitra, Madeleine Prevost, Deyi Zhang, Debarati Banik, Claudine Isaacs, Deborah Berry, Catherine Lai, Krysta Chaldekas, Patricia S Latham, Christine A Brantner, Anastas Popratiloff, Victor X Jin, Ningyan Zhang, Yanfen Hu, Miguel Angel Pujana, Tyler J Curiel, Zhiqiang An, Rong Li. 2021. Tumour DDR1 promotes collagen fibre alignment to instigate immune exclusion. Nature https://doi.org/10.1038/s41586-021-04057-2.

Guojin Wu, Yixiang Xu, Robbie D. Schultz, Heyu Chen, Jingjing Xie, Mi Deng, Xiaoye Liu, Xun Gui, Samuel John, Zhigang Lu, Hisashi Arase, Ningyan Zhang, Zhiqiang An & Cheng Cheng Zhang. 2021. LILRB3 supports acute myeloid leukemia development and regulates T-cell antitumor immune responses through the TRAF2–cFLIP–NF-κB signaling axis. Nature Cancer https://doi.org/10.1038/s43018-021-00262-0.

Georgina To’a Salazar, Ziyi Huang, Ningyan Zhang, Xueguang Zhang, Zhiqiang An. 2021. Antibody Therapies Targeting Complex Membrane Proteins. Engineering 7:1541–1551. https://doi.org/10.1016/j.eng.2020.11.013.

Anjali Geethadevi, Ajay Nair, Deepak Parashar, Zhiqiang Ku, Wei Xiong, Hui Deng, Yongsheng Li, Jasmine George, Donna M. McAllister, Yunguang Sun, Ishaque P. Kadamberi, Prachi Gupta, Michael B. Dwinell, William H. Bradley, Janet S. Rader, Hallgeir Rui, Robert F. Schwabe, Ningyan Zhang, Sunila Pradeep, Zhiqiang An and Pradeep Chaluvally-Raghavan 2021. Oncostatin M Receptor-targeted antibodies suppress STAT3 signaling and inhibit ovarian cancer growth. Cancer Research DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-21-0483.

Chisato M. Yamazaki, Aiko Yamaguchi, Yasuaki Anami, Wei Xiong, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Kyoji Tsuchikama. 2021. Antibody-drug conjugates with dual payloads: a potent drug class for eradicating heterogeneous breast tumors. Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-021-23793-7.

Zhao Shan, Leike Li, Constance Lynn Atkins, Meng Wang, Yankai Wen, Nicolas Moreno, Dechun Feng, Xun Gui, Ningyan Zhang, Chun Geun Lee, Jack Angel Elias, William Lee, Bin Gao, Fong Wilson Lam, Zhiqiang An, Cynthia Ju. 2021. Chitinase 3-like-1 Contributes to Acute Liver Injury and Serves as a Therapeutic Target. eLife DOI: https://doi.org/10.7554/eLife.68571.

Zhiqiang Ku , Xuping Xie , Paul Hinton , Xinli Liu , Xiaohua Ye, Antonio Muruato , Dean Ng , Sujit Biswas , Jing Zou , Yang Liu , Deepal Pandya , Vineet Menachery , Sachi Rahman , Yu-An Cao , Hui Deng , Wei Xiong , Kevin Carlin , Junquan Liu , Hang Su , Elizabeth Haanes , Bruce Keyt , Ningyan Zhang , Stephen Carroll, Pei-Yong Shi, and Zhiqiang An. 2021. Nasal delivery of an IgM against SARS-CoV-2 offers potent protection and coverage of variants. Nature 595:718–723 https://doi.org/ 10.1038/s41586-021-03673-2.

Leike Li, Daniel C. Freed, Yaping Liu, Fengsheng Li, Diane F. Barrett, Wei Xiong, Richard E. Rupp, Dai Wang, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, Zhiqiang An. 2021. A conditionally replication-defective cytomegalovirus vaccine elicits potent and diverse functional monoclonal antibodies in humans. NPJ Vaccines doi.org/10.1038/s41541-021-00342-3.

Ila Mishra, Clemens Duerrschmid, Zhiqiang Ku, Wei Xie, Jennifer Hoffmann, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Atul R. Chopra. 2021. Asprosin Neutralizing Antibodies as a Treatment for Metabolic Syndrome. eLife 10:e63784 DOI: 10.7554/eLife.63784.

Zihao Yuan, Yuntao Yang, Ningyan Zhang, Claudio Soto, Xiaoqian Jiang, Zhiqiang An, and Wenjin Zheng. 2021. Human endogenous retroviruses in glioblastoma multiforme. 2021. Microorganisms https://doi.org/10.3390/microorganisms9040764.

Zihao Yuan, Xuejun Fan, Jay-Jiguang Zhu, Tong-Ming Fu, Jiaqian Wu, Hua Xu, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and W. Zheng. 2021. Presence of Complete Murine Viral Genome Sequences in Patient-Derived Xenografts. Nature Communications https://doi.org/10.1038/s41467-021-22200-5.

Chao Zhang, Zhao Yan, Asif Maknojia, Manuel A. Riquelme, Sumin Gu, Grant Booher, David J. Wallace, Viktor Bartanusz, Akshay Goswami, Wei Xiong, Ningyan Zhang, Michael J Mader, Zhiqiang An, Naomi L Sayre, Jean Jiang. 2021. Inhibition of Astrocyte Hemichannel Improves Recovery from Spinal Cord Injury. JCI Insight 2021;6(5):e134611. https://doi.org/10.1172/jci.insight.134611.

Mi Deng, Heyu Chen, Xiaoye Liu, Ryan Huang, Yubo He, Byounggyu Yoo, Jingjing Xie, Samuel John, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Cheng Cheng Zhang. 2021. Leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily B (LILRB): therapeutic targets in cancer. Antibody Therapeutics https://doi.org/10.1093/abt/tbab002.

Bryan A Johnson, Xuping Xie, Adam L Bailey, Birte Kalveram, Kumari G Lokugamage, Antonio Muruato, Jing Zou, Xianwen Zhang, Terry Juelich, Jennifer K Smith, Lihong Zhang, Nathen Bopp, Craig Schindewolf, Michelle Vu, Abigail Vanderheiden, Emma S Winkler, Daniele Swetnam, Jessica A Plante, Patricia Aguilar, Kenneth S Plante, Vsevolod Popov, Benhur Lee, Scott C Weaver, Mehul S Suthar, Andrew L Routh, Ping Ren, Zhiqiang Ku, Zhiqiang An, Kari Debbink, Michael S Diamond, Pei Yong Shi, Alexander N Freiberg, Vineet D Menachery. 2021. Loss of furin cleavage site attenuates SARS-CoV-2 pathogenesis. Nature 591:293–299. https://doi.org/10.1038/s41586-021-03237-4 (2021).

Hannes Hagström, Dawei Bu, Patrik Nasr, Mattias Ekstedt, Hannes Hegmar, Stergios Kechagias, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Per Stål, Philipp E. Scherer. 2021. Serum Levels of Endotrophin are Associated with Nonalcoholic Steatohepatitis. Scandinavian Journal of Gastroenterology. https://doi.org/10.1080/00365521.2021.1879249.

Zhiqiang Ku, Xuping Xie, Edgar Davidson, Xiaohua Ye, Hang Su, Yize Li, Zihao Yuan, Ariadna Grinyo Escuer, Benjamin J. Doranz, Daniel Wrapp, Breanna Tyrell, Kyle Doolan, Paul F. Bates, Jason S. McLellan, Susan R. Weiss, Ningyan Zhang, Pei-Yong Shi, and Zhiqiang An. 2021. Molecular determinants and mechanism for antibody cocktail preventing SARS-CoV-2 escape. Nature Communications DOI:10.1038/s41467-020-20789-7

Hang Su, Xiaohua Ye, Daniel Freed, Leike Li, Zhiqiang Ku, Wei Xiong, Peng Gao, Xilin Liu, Diana Montgomery, Weifeng Xu, Amy Espeseth, Dai Wang, Ningning Ma, Tong-Ming Fu, and Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2021. A potent bispecific neutralizing antibody targeting glycoprotein B and the gH/gL/pUL128/130/131 complex of human cytomegalovirus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 65:e02422-20. https://doi.org/10.1128/AAC.02422-20.

Aiko Yamaguchi, Yasuaki Anami, Summer Y. Y. Ha, Travis J. Roeder, Wei Xiong, Jangsoon Lee, Naoto T. Ueno, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Kyoji Tsuchikama. 2021. Chemical generation of small molecule-based bispecific antibody-drug conjugates for broadening the target scope. Bioorganic & Medicinal Chemistry https://doi.org/10.1016/j.bmc.2021.116013

Joseph Ray Cepeda, Nitin S Sekhar, Junying Han, Wei Xiong, Ningyan Zhang, Liping Yu, Shaodong Dai, Howard W. Davidson, John Kappler, Zhiqiang An, and Li Zhang. 2020. A monoclonal antibody with broad specificity for the ligands of insulin B:9-23 reactive T cells prevents spontaneous type 1 diabetes in mice. mAbs. https://doi.org/10.1080/19420862.2020.1836714.

Jessica A. Plante, Yang Liu, Jianying Liu, Hongjie Xia, Bryan A. Johnson, Kumari G. Lokugamage, Xianwen Zhang, Antonio E. Muruato, Jing Zou, Camila R. Fontes-Garfias, Divya Mirchandani, Dionna Scharton, John P. Bilello, Zhiqiang Ku, Zhiqiang An, Birte Kalveram, Alexander N. Freiberg, Vineet D. Menachery, Xuping Xie, Kenneth S. Plante, Scott C. Weaver, Pei-Yong Shi. 2020. Spike mutation D614G alters SARS-CoV-2 fitness and neutralization susceptibility. Nature 592:116–121, https://doi.org/10.1038/s41586-020-2895-3

Jennifer A. Jenks, Cody S. Nelson, Hunter K. Roark, Matt Goodwin, Robert F. Pass, David I. Bernstein, Emmanuel B. Walter, Kathryn M. Edwards, Dai Wang, Tong-Ming Fu, Zhiqiang An, Cliburn Chan, Sallie R. Permar. 2020. Antibody binding to native cytomegalovirus glycoprotein B predicts efficacy of the gB/MF59 vaccine in humans. Science Translational Medicine 12(568): DOI: 10.1126/scitranslmed.abb3611.

Hywyn R. O. Churchill, Franklin S. Fuda, Jing Xu, Mi Deng, Cheng Cheng Zhang, Zhiqiang An, Ningyan Zhang, Pu Chen, Colin Bergstrom, Ankit Kansagra,| Robert Collins, Samuel John, Prasad Koduru, Weina Chen. 2020 Leukocyte Immunoglobulin-like Receptor B1 and B4 (LILRB1 and LILRB4): Highly Sensitive and Specific Markers of Acute Myeloid Leukemia with Monocytic Differentiation. Cytometry Part B: Clinical Cytometry. DOI: 10.1002/cyto.b.21952.

Yasuaki Anami, Mi Deng, Xun Gui, Aiko Yamaguchi, Chisato M Yamazaki, Ningyan Zhang, Chengcheng Zhang, Zhiqiang An, Kyoji Tsuchikama. 2020. LILRB4-targeting antibody–drug conjugates for the treatment of acute myeloid leukemia. Molecular Cancer Therapeutics. DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-20-0407.

Matthew Goodwin, Helen Webster, Hsuan-Yuan Wang, Jennifer Jenks, Cody Nelson, Joshua Tu, Jesse Mangold, Sarah Valencia, Jason McLellan, Daniel Wrapp, Ningyan Zhang, Daniel Freed, Dai Wang, Zhiqiang An, and Sallie Permar. 2020. Specificity and effector functions of non-neutralizing gB-specific monoclonal antibodies isolated from healthy individuals with human cytomegalovirus infection. Virology DOI: 10.1016/j.virol.2020.07.009

Xiaohua Ye, Hang Su, Daniel Wrapp, Daniel C. Freed, Fengsheng Li, Zihao Yuan, Aimin Tang, Leike Li, Zhiqiang Ku, Wei Xiong, Dabbu Jaijyan, Hua Zhu, Ningning Ma, Dai Wang, Jason S. McLellan, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, Zhiqiang An. 2020. Recognition of a highly conserved HCMV glycoprotein B epitope by a potently neutralizing monoclonal antibody. Plos Pathogens https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1008736.

Heyu Chen, Yuanzhi Chen, Mi Deng, Samuel John, Xun Gui, Ankit Kansagra, Weina Chen, Jaehyup Kim, Cheryl Lewis, Guojin Wu, Jingjing Xie, Lingbo Zhang, Ryan Huang, Xiaoye Liu, Hisashi Arase, Yang Huang, Hai Yu, Wen-xin Luo, Ningshao Xia, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Chengcheng Zhang. 2020. An antagonistic anti-LILRB1 monoclonal antibody regulates anti-tumor functions of natural killer cells. Journal for Immunotherapy of Cancer http://dx.doi.org/10.1136/jitc-2019-000515.

Yuan, Zihao; Xiaohua Ye, Lisha Zhu, Zhang, Ningyan; An , Zhiqiang ; Zheng, W. Jim. 2020. Virome assembly and annotation in brain tissue based on next‐generation sequencing. Cancer Medicine https://doi.org/10.1002/cam4.3325.

Zhiqiang Ku, Xiaohua Ye, Georgina To’a Salazar, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. 2020. Antibody therapies for the treatment of COVID-19. Antibody Therapeutics 3(2):101–108, https://doi.org/10.1093/abt/tbaa007.

Jong-Ho Lee, Fei Shao, Jinjie Ling, Rui Liu, Linyong Du, Jin Woong Chung, Sang Seok Koh, Sun-Hee Leem, Jichun Shao, Dongming Xing, Zhiqiang An, Zhimin Lu. 2020. Phosphofructokinase 1 platelet isoform promotes β-catenin activation for tumor development. Frontiers in Oncology https://doi.org/10.3389/fonc.2020.00211.

Nan Lan, Bruno Perlatti, Daniel J. Kvitek, Philipp Wiemann, Colin J.B. Harvey, Jens Frisvad, Zhiqiang An, Gerald F. Bills. 2020. Acrophiarin (antibiotic S31794/F-1) from Penicillium arenicola shares biosynthetic features with both Aspergillus- and Leotiomycete-type echinocandins. Environmental Microbiology https://doi.org/10.1111/1462-2920.15004.

Bruno Perlatti, Nan Lan, Yongying Jiang, Zhiqiang An, Gerald Bills. 2020. Identification of Secondary Metabolites from Aspergillus Pachycristatus by Untargeted UPLC-ESI-HRMS/MS and Genome Mining. Molecules https://doi.org/10.3390/molecules25040913

Xin Li, Yueshui Zhao, Chuan Chen, Hyun-ho Lee, Zening Wang, Ningyan Zhang, Mikhail G. Kolonin, Zhiqiang An, Xin Ge, Philipp E. Scherer, and Kai Sun. 2020. The critical role of MMP14 in adipose tissue remodeling during obesity. Molecular and Cellular Biology DOI: 10.1128/MCB.00564-19.

Bing Zhou, Lin Xia, Tianying Zhang, Min You, Yang Huang, Maozhou He, Ruopeng Su, Jixian Tang, Juan Zhang, Shaowei Li, Zhiqiang An, Quan Yuan, Wenxin Luo, Ningshao Xia. 2020. Structure guided maturation of a novel humanized anti-HBV antibody and its preclinical development. Antiviral Research https://doi.org/10.1016/j.antiviral.2020.104757.

Zheng Wang, Yicheng Zhao, Zhiqiang An, Wenliang Li. 2020. Molecular links between angiogenesis and neuroendocrine phenotypes in prostate cancer progression. Frontiers in Oncology 21 January 2020 | https://doi.org/10.3389/fonc.2019.01491.

Nan Lan, Qun Yue, Zhiqiang An, Gerald F. Bills. 2019. Apc.LaeA and Apc.VeA of the velvet complex govern secondary metabolism and morphological development in the echinocandin-producing fungus Aspergillus pachycristatus. Journal of Industrial Microbiology & Biotechnology. https ://doi.org/10.1007/s1029 5-019-02250 -x.

Takako Tabata, Matthew Petitt, June Fang-Hoover, Daniel C. Freed, Fengsheng Li, Zhiqiang An, Dai Wang, Tong-Ming Fu, and Lenore Pereira. 2019. Neutralizing monoclonal antibodies reduce human cytomegalovirus infection and spread in developing placentas. Vaccines 7(4), 135; https://doi.org/10.3390/vaccines7040135.

Yaping Liu, Daniel C. Freed, Leike Li, Aimin Tang, Fengsheng Li, Edward M. Murray, Stuart P. Adler, Michael A. McVoy, Richard E. Rupp, Diane Barrett, Xiaohua Ye, Ningyan Zhang, Karen Beck, Timothy Culp, Rituparna Das, Liping Song, Kalpit Vora, Hua Zhu, Dai Wang, Amy S. Espeseth, Zhiqiang An, Luwy Musey, Tong-Ming Fu. 2019. A Replication Defective Human Cytomegalovirus Vaccine Elicits Humoral Immune Responses Analogous to Those with Natural Infection. Journal of Virology doi: 10.1128/JVI.00747-19.

Shangang Zhao, Yi Zhu, Robbie D. Schultz, Na Li, Zhenyan He, Zhuzhen Zhang, Alexandre Caron, Qingzhang Zhu, Kai Sun, Wei Xiong, Hui Deng, Jia Sun, Yingfeng Deng, Min Kim, Charlotte E. Lee, Ruth Gordillo, Tiemin Liu, Angela K. Odle, Gwen V. Childs, Ningyan Zhang, Christine M. Kusminski, Joel K. Elmquist, Kevin W Williams, Zhiqiang An and Philipp E. Scherer. 2019. Partial Leptin Reduction as an Effective Novel Weight Loss Strategy. Cell Metabolism doi.org/10.1016/j.cmet.2019.08.005.

Xiaohua Ye, Xun Gui, Daniel C. Freed, Zhiqiang Ku, Leike Li, Yuanzhi Chen, Wei Xiong, Xuejun Fan, Xi He, Jian Liu, Hua Zhu, Dai Wang, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, Zhiqiang An. 2019. Identification of adipocyte plasma membrane-associated protein as a novel modulator of human cytomegalovirus infection. Plos Pathogens 15(7): e1007914. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007914.

Qihui Wang, Hao Song, Jianxun Qi, Gol Nam, Shuguang Tan, Junzhi Wang, Min Fang, Yi Shi, Zhiqiang An, Jinghua Yan, George F. Gao. Structures of the four Ig-like domains of LILRB1 and LILRB2 and a complex with HLA-G1. Cellular & Molecular Immunology https://doi.org/10.1038/s41423-019-0258-5.

Xun Gui, Mi Deng, Hao Song, Yuanzhi Chen, Jingjing Xie, Zunling Li, Licai He, Fangfang Huang, Yixiang Xu, Yasuaki Anami, Hai Yu, Chenyi Yu, Leike Li, Zihao Yuan, Xiaoying Xu, Qihui Wang, Yan Chai, Tao Huang, Yi Shi, Kyoji Tsuchikama, X. Charlene Liao, Ningshao Xia, George F. Gao, Ningyan Zhang, Cheng Cheng Zhang and Zhiqiang An. 2019. Disrupting LILRB4/APOE interaction by an efficacious humanized antibody reverses T cell suppression and blocks AML development. Cancer Immunology Research doi: 10.1158/2326-6066.CIR-19-0036.

Leike Li, Weixu Meng, Melanie Horton, Daniel R. DiStefano, Elizabeth A. Thoryk, Qihui Wang, Georgina T. Salazar, Jennifer M. Pfaff, Trevor Barnes, Benjamin J. Doranz, Andrew J. Bett, Danilo R. Casimiro, Kalpit Vora, Zhiqiang An, Ningyan Zhang. 2019. Potent neutralizing antibodies elicited by dengue vaccine in rhesus macaque target diverse epitopes. Plos Pathogens 15(6): e1007716. https://doi.org/10.1371/journal.ppat.1007716.

Peng Zhang, Shuang Zhou, Gang Wang, Zhiqiang An, Xingzhong Liu, Kuan Li, and Wen-Bing Yin. 2019. Two transcription factors cooperatively regulate DHN melanin biosynthesis and development in Pestalotiopsis fici. Molecular Microbiology (2019) 0(0), 1–18, doi:10.1111/mmi.14281.

Dawei Bu, Clair Crewe, Christine M. Kusminski, Ruth Gordillo, Wei Xiong, Hui Deng, Xiao-Zheng Liu, Per Eystein Lønning, Nils Halberg, Adan Rios, Yujun Chang, Anneliese Gonzalez, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Philipp E. Scherer. 2019. Human Endotrophin as a Driver of Malignant Tumor Growth. Journal of Clinical Investigation Insight https://doi.org/10.1172/jci.insight.125094.

Qihui Wang, Tong Ma, Yan Wu, Zhihai Chen, Hui Zeng, Zhou Tong, Feng Gao, Jianxun Qi, Yan Chai, Huabing Yang, Gary Wong, Yuhai Bi, Lili Wu, Rui Shi, Mi Yang, Jian Song, Haihai Jiang, Zhiqiang An, Junzhi Wang, Tilahun D. Yilma, Yi Shi, William J Liu, Mifang Liang, Chuan Qin, George F. Gao, Jinghua Yan. 2019. Neutralization mechanism of human MAbs against Rift Valley fever virus. Nature Microbiology https://doi.org/10.1038/s41564-019-0411-z.

Adan Rios, Georgina To’a Salazar, Ningyan Zhang and Zhiqiang An. 2019. The 2018 Nobel Prize in Medicine for Breakthroughs in Targeting Immune Checkpoint Inhibitors: A Brief Perspective. Antibody Therapeutics https://doi.org/10.1093/abt/tbz003.

Yixiang Xu, Georgina To’a Salazar, Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2019. T-cell receptor mimic (TCRm) antibody therapeutics against intracellular proteins. Antibody Therapeutics. https://doi.org/10.1093/abt/tbz001.

Jingnan An, Yi Du, Xuejun Fan, Yanhong Wang, Cristina Ivan, Xue-Guang Zhang, Anil K. Sood, Zhiqiang An, Ningyan Zhang. 2018. EGFL6 Promotes Breast Cancer by Simultaneously Enhancing Cancer Cell Metastasis and Stimulating Tumor Angiogenesis. Oncogene doi: 10.1038/s41388-018-0565-9.

Bing Zhou, Longfa Xu, Rui Zhu, Jixian Tang, Yangtao Wu, Ruopeng Su, Zhichao Yin, Dongxiao Liu, Min You, Yuanzhi Chen1, Yichao Jiang, Haijie Yang, Zhiqiang An, Changfa Fan, Tong Cheng, Wenxin Luo, Ningshao Xia. 2018. A bispecific broadly neutralizing antibody against enterovirus 71 and coxsackievirus A16 with therapeutic potential. Antiviral Research. doi.org/10.1016/j.antiviral.2018.11.001

Mi Deng, Xun Gui, Jaehyup Kim, Xie Li, Weina Chen, Zunling Li, Yuanzhi Chen, Heyu Chen, Weiguang Luo, Zhigang Lu, Jingjing Xie, Hywyn Churchill, Yixiang Xu, Zhan Zhou, Guojin Wu, Chenyi Yu, Samuel John, Kouyuki Hirayasu, Nam Nguyen, Hui Deng, Haidong Tang, Yizhou Zou, Benjamin Chen, Hisashi Arase, Ningshao Xia, Youxing Jiang, Robert Collins, Yang-Xin Fu, Zhiqiang An, Junke Zheng, Ningyan Zhang, and Cheng Cheng Zhang. 2018. Inhibitory receptor signaling in leukemia cells mediates tumor infiltration and T cell suppression. Nature 562:605–609. DOI: 10.1038/s41586-018-0615-z

Samuel John, Heyu Chen, Mi Deng, Xun Gui, Guojin Wu, Weina Chen, Zunling Li, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Cheng Cheng Zhang. A novel anti-LILRB4 CAR-T cell for the treatment of monocytic AML. Mol Ther. 2018 Aug 7. pii: S1525-0016(18)30372-1. DOI: 10.1016/j.ymthe.2018.08.001

Eric Kuhnert, Yan Li, Nan Lan, Qun Yue, Li Chen, Zhiqiang An, Kenichi Yokoyama, and Gerald Bills. Enfumafungin synthase represents a novel lineage of fungal triterpene cyclases. Environ Microbiol. 2018 Jul 26. doi: 10.1111/1462-2920.14333.

Robert E. Jordan, Xuejun Fan, Georgina Salazar, Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2018. Proteinase-nicked IgGs: an unanticipated target for tumor immunotherapy. OncoImmunology, DOI: 10.1080/2162402X.2018.1480300.

Yasuaki Anami, Chisato Yamazaki, Wei Xiong, Xun Gui, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Kyoji Tsuchikama. 2018. Glutamic acid-valine-citrulline cleavable linkers ensure high stability and efficacy of antibody-drug conjugates in mouse models. Nature Communications 9:2512 | DOI: 10.1038/s41467-018-04982-3.

Brenda D. Wingfield, Gerald F. Bills, Yang Dong3, Wenli Huang, Wilma J. Nel, Benedicta S. Swalarsk-Parry, Niloofar Vaghefi, P. Markus Wilken, Zhiqiang An, Z. Wilhelm de Beer, Lieschen De Vos, Li Chen, Tuan A. Duong, Yun Gao, Almuth Hammerbacher, Julie R. Kikkert, Yan Li, Huiying Li1, Kuan Li, Qiang Li, Xingzhong Liu, Xiao Ma, Kershney Naidoo, Sarah J. Pethybridge, Jingzu Sun, Emma T. Steenkamp, Magriet A. van der Nest, Stephanie van Wyk, Michael J. Wingfield, Chuan Xiong, Qun Yue, and Xiaoling Zhang. 2018. Draft genome sequence of Annulohypoxylon stygium, Aspergillus mulundensis, Berkeleyomyces basicola (syn. Thielaviopsis basicola), Ceratocystis smalleyi, two Cercospora beticola strains, Coleophoma cylindrospora, Fusarium fracticaudum, Phialophora cf. hyalina, and Morchella septimelata. IMA FUNGUS 9(1): 185–208. https://imafungus.biomedcentral.com/articles/10.5598/imafungus.2018.09.01.13

Hao-Ching Hsiao, Xuejun Fan, Robert E. Jordan, Ningyan Zhang and Zhiqiang An. 2018. Proteolytic single hinge cleavage of pertuzumab impairs its Fc effector function and antitumor activity in vitro and in vivo. Breast Cancer Research 20:43 https://doi.org/10.1186/s13058-018-0972-4.

Min You; Yi Yang; Chuanqi Zhong; Fentian Chen; Xin Wang; Tianrong Jia; Yuanzhi Chen; Bing Zhou; Qingyu Mi; Qinjian Zhao; Zhiqiang An; Wenxin Luo; Ningshao Xia. Efficient mAb production in CHO cells with optimized signal peptide, codon, and UTR. 2018. Applied Microbiology and Biotechnology. https://doi.org/10.1007/s00253-018-8986-5.

Qun Yue, Yan Li, Li Chen, Xiaoling Zhang, Xingzhong Liu, Zhiqiang An, and Gerald Bills. 2018. Genomics-driven discovery of a novel self-resistance mechanism in the echinocandin-producing fungus Pezicula radicicolam. Environmental Microbiology https://doi.org/10.1111/1462-2920.14089.

Yingjun Zhao, Xilin Wu, Xiaoguang Li, Lu-Lin Jiang, Xun Gui, Yan Liu, Yu Sun, Bing Zhu, Juan C. Piña-Crespo, Ningyan Zhang, Xiaochun Chen, Guojun Bu, Zhiqiang An, Timothy Y. Huang & Huaxi Xu. 2018. TREM2 is a receptor for β-amyloid and mediates microglial response to β-amyloid. Neuron 97(5):1023–1031. DOI:https://doi.org/10.1016/j.neuron.2018.01.031

Wei Li, Aili Fan, Peng Zhang, Zhi-Guo Liu, Long Wang, Zhiqiang An, Wenbing Yin. 2018. Asperphenamate biosynthesis reveals a novel two-module NRPS system to synthesize amino acid esters in fungi. Chemical Science DOI: 10.1039/c7sc02396k.

Yi Yang, Min You, Fentian Chen, Tianrong Jia, Jichao Li, Yuanzhi Chen, Bing Zhou, Zhiqiang An, Ningshao Xia, and Wenxin Luo. 2018. Efficient Development of a Stable Cell Pool for Antibody Production Using a Single Plasmid. The Journal of Biochemistry. doi.org/10.1093/jb/mvy007

Fengsheng Li, Daniel C. Freed, Aimin Tang, Richard R. Rustandi, Matthew C. Troutman, Amy S. Espeseth, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, Michael McVoy, Hua Zhu, Sha Ha, Dai Wang, Stuart P. Adler, Tong-Ming Fu. 2017. Complement enhances in vitro neutralizing potency of antibodies to human cytomegalovirus glycoprotein B (gB) and immune sera induced by gB/MF59 vaccination. NPJ Vaccines 2:36 ; doi:10.1038/s41541-017-0038-0.

Kyunghee Noh, Lingegowda Mangala, Hee dong han, Ningyan Zhang, Sunila Pradeep, Sherry Wu, Edna Mora, Rajesha Rupaimoole, Dahai Jiang, Yasmin Lyons, Min Soon Cho, Wei Hu, Dr. Yunfei Wen, Archana Nagaraja, Monika Haemmerle, Kshipra Gharpure, Mian MK Shahzad, Hui Deng, Wei Xiong, Richard R. Bouchard, Gabriel Lopez-Berestein, Zhiqiang An, and Anil Sood. 2017. Differential effects of EGFL6 on tumor versus wound angiogenesis. Cell Reports. 21(10): 2785-2795 DOI: 10.1016/j.celrep.2017.11.020

Zhiqiang An. 2017. “Magic Bullets” at the center stage of immune therapy: a special issue on therapeutic antibodies. Protein & Cell. DOI 10.1007/s13238-017-0488-1.

Lin Xia, Ruopeng Su, Zhiqiang An, Tong-Ming Fu & Wenxin Luo. 2017. Human Cytomegalovirus vaccine development: Immune responses to look into vaccine strategy. Human Vaccines & Immunotherapeutics. doi: 10.1080/21645515.2017.1391433.

Weixu Meng, Aimin Tang, Xiaohua Ye, Xun Gui, Leike Li, Xuejun Fan, Robbie D. Schultz, Daniel Freed, Sha Ha, Dr. Dai Wang, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, Zhiqiang An. 2017. Targeting Human Cytomegalovirus-Infected Cells by Redirecting T Cells Using an Anti-CD3/Anti-gB Bispecific Antibody. Antimicrob. Agents Chemother. doi:10.1128/AAC.01719-17.

Wang, Xin; An, Zhiqiang; Luo, Wenxin; Xia, Ningshao; and Zhao, Qinjian 2017. Molecular and functional analysis of monoclonal antibodies in support of innovative and biosimilar drug development. Protein & Cell. DOI 10.1007/s13238-017-0447-x.

Georgina Salazar, Ningyan Zhang, Tong-Ming Fu, and Zhiqiang An. 2017. Antibody therapies for the prevention and treatment of viral infections. NPJ Vaccines doi:10.1038/s41541-017-0019-3

Anami, Yasuaki, Xiong, Wei, Gui, Xun, Deng, Mi, Zhang, Cheng, Zhang, Ningyan, An, Zhiqiang, Tsuchikama, Kyoji. 2017 Enzymatic Conjugation Using Branched Linkers for Constructing Homogeneous Antibody-Drug Conjugates with High Potency. Organic & Biomolecular Chemistry. DOI: 10.1039/c7ob01027c.

Ciming Kang, Lin Xia, Yuanzhi Chen, Tianying Zhang, Yiwen Wang, Bing Zhou, Min You, Quan Yuan, Chi-Meng Tzeng, Zhiqiang An, Wenxin Luo, Ningshao Xia. 2017. A novel therapeutic anti-HBV antibody with increased binding to human FcRn improves in vivo PK in mice and monkeys. Protein & Cell DOI 10.1007/s13238-017-0438-y.

Li, Yan; Yue, Qun; Jayanetti, Dinith; Swenson, Dale; Bartholomeusz, Geoffrey; An, Zhiqiang; Gloer, James; Bills, Gerald. 2017. Anti-Cryptococcus Phenalenones and Cyclic Tetrapeptides from Auxarthron pseudauxarthron. Journal of Natural Products. DOI: 10.1021/acs.jnatprod.7b00341.

Lin Xia, Aimin Tang, Weixu Meng, Daniel C. Freed, Linling He, Dai Wang, Fengsheng Li, Leike Li, Wei Xiong, Xun Gui, Robbie D. Schultz, Haotai Chen, Xi He, Sha Ha, Yaping Liu, Jing Li, Charles D. Morris, Ryan Swoyer, Yu Zhou, I-Ming Wang, Qinjian Zhao, Wenxin Luo, Ningshao Xia, Wade Blair, Amy S. Espeseth, Danilo R. Casimiro, Daria J. Hazuda, Richard E. Rupp, Alan D. Barrett, Ningyan Zhang, Jiang Zhu, Tong-Ming Fu, and Zhiqiang An. 2017 Active evolution of memory B-cells specific to viral gH/gL/pUL128/130/131 pentameric complex in healthy subjects with silent human cytomegalovirus infection. Oncotarget. doi: 10.18632/oncotarget.18359. [Epub ahead of print].

Sha Ha, Fengsheng Li, Matthew C Troutman, Daniel C Freed, Aimin Tang, John W loughney, Dai Wang, I-Ming Wang, David C. Nickle, Richard Rustandi, Melissa Hamm, Pete DePhillips, Ningyan Zhang, Jason S McLellan, Hua Zhu, Stuart Adler, Michael McVoy, Zhiqiang An, Tong-Ming Fu. 2017. Neutralization of Diverse Human Cytomegalovirus Strains Conferred by Antibodies Targeting Viral gH/gL/pUL128-131 Pentameric Complex. Journal of Virology. doi:10.1128/JVI.02033-16

Ahmad Salameh, Xuejun Fan, Choi Byung-Kwon, Shu Zhang, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, 2016. HER3 and LINC00052 interplay promotes tumor growth in breast cancer. Oncotarget doi: 10.18632/oncotarget.14313.

Pooja Dhupkara, Huang Zhao, Kalpana Mujoo, Zhiqiang An, Ningyan Zhang. 2016. Crk II silencing down-regulates IGF-IR and inhibits migration and invasion of prostate cancer cells. Biochemistry and Biophysics Reports 8 (2016) 382–388. DOI: 10.1016/j.bbrep.2016.10.009.

Yueshui Zhao, Xue Gu, Ningyan Zhang, Mikhail G. Kolonin, Zhiqiang An, and Kai Sun. 2016. Divergent Functions of Endotrophin on Different Cell Populations in Adipose Tissue. American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism. Published 11 October 2016 Vol. no. , DOI: 10.1152/ajpendo.00314.

Kyoji Tsuchikama and Zhiqiang An. 2016. Antibody-drug conjugates: recent advances in conjugation and linker chemistries. Protein & Cell doi:10.1007/s13238-016-0323-0.

Shu Zhang, Seema Mukherjee, Xuejun Fan, Ahmad Salameh, Zhao Huang, Kalpana Mujoo, Georgina Salazar, Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2016. Novel Association of DJ-1 with HER3 potentiates HER3 Activation and Signaling in Cancer. Oncotarget DOI: 10.18632/oncotarget.11613

Li, Yan; Yue, Qun; Krausert, Nicole; An, Zhiqiang; Gloer, James; Bills, Gerald. 2016. Emestrins: anti-Cryptococcus epipolythiodioxopiperazines from Podospora australis. Journal of Natural Products DOI: 10.1021/acs.jnatprod.6b00498).

Li Chen, Yan Li, Qun Yue, Anna Loksztejn, Kenichi Yokoyama, Edd A. Felix, Xingzhong Liu, Ningyan Zhang, Zhiqiang An, and Gerald F. Bills. 2016. Engineering of new pneumocandin side-chain analogues by mutasynthesis and evaluation of their antifungal activity. ACS Chemical Biology. DOI: 10.1021/acs.jnatprod.6b00498.

Ahmad Salameh, Alexes Daquinag, Daniela Staquicini, Zhiqiang An, Katherine A. Hajjar, Renata Pasqualini, Wadih Arap, Mikhail Kolonin. Prohibitin / annexin 2 interaction regulates fatty acid transport in adipose tissue. Journal of Clinical Investigation Insight 1(10):e86351. doi: 10.1172/jci.insight.86351

Xing Gong, Ali Azhdarinia, Sukhen C. Ghosh, Wei Xiong, Zhiqiang An, Qingyun Liu, and Kendra S. Carmon. 2016 LGR5-targeted antibody-drug conjugate eradicates gastrointestinal tumors and prevents recurrence. 2016. Molecular Cancer Therapeutics Published OnlineFirst May 20, 2016; doi:10.1158/1535-7163.MCT-16-0114.

Wu G, Zhou H, Zhang P, Wang X, Li W, Zhang W, Liu X, Liu HW, Keller NP, An Z, Yin WB. 2016. Polyketide Production of Pestaloficiols and Macrodiolide Ficiolides Revealed by Manipulations of Epigenetic Regulators in an Endophytic Fungus. Org Lett. 2016 Mar 25. [Epub ahead of print] https://doi.org/10.1021/acs.orglett.6b00562

Lin Xia , Yangfei Xian , Yuanzhi Chen , Daning Wang , Xiaofen Huang , Xingjian Bi , Zheng Fu , Hai Yu, Zhiqiang An , Wenxin Luo, Qinjian Zhao, Ningshao Xia. 2016. A human monoclonal antibody against HPV16 recognizes an immunodominant and neutralizing epitope partially overlapping with that of H16.V5 Scientific Reports. doi: 10.1038/srep19042.

Ningyan Zhang, Robert E. Jordan, and Zhiqiang An. 2015. Authors’ view: tumor evasion of humoral immunity mediated by proteolytic impairment of antibody triggered immune effector function. OncoImmunology DOI:10.1080/2162402X.2015.1122861

Gerald Bills, Qun Yue, Li Chen, Yan Li, Zhiqiang An, and Jens Frisvad. 2015. Aspergillus mulundensis sp. nov., a new species for the fungus producing the antifungal echinocandin lipopeptides, mulundocandins. Journal of Antibiotics. doi: 10.1038/ja.2015.105.

Zhang, Ningyan; Chang, Yujun; Rios, Adan; An, Zhiqiang. 2016. HER3/ErbB3, an emerging cancer therapeutic target. Acta Biochimica et Biophysica Sinica 48(1):39-48. DOI: 10.1093/abbs/gmv103

Ningyan Zhang, Hui Deng, Xuejun Fan, Anneliese Gonzalez, Songlin Zhang, Randall J Brezski, Byung-Kwon Choi, Michael Rycyzyn, William R Strohl, Robert E. Jordan, and Zhiqiang An. 2015. Dysfunctional antibodies in the tumor microenvironment associate with impaired anticancer immunity. Clinical Cancer Research 21(23):5380-90. DOI: 10.1158/1078-0432.CCR-15-1057

Xia, Lin; Zhang, Juan; Cui, Chuanjia; Bi, Xingjian; Xiong, Junhui; Yu, Hai; An, Zhiqiang; Luo, Wenxin; Xia, Ningshao. 2015. In vitro affinity maturation and characterization of anti-P24 antibody for HIV diagnostic assay. The Journal of Biochemistry (doi: 10.1093/jb/mvv070, First published online: July 9, 2015)

Qun Yue, Li Chen, Xiaoling Zhang, Kuan Li, Jingzu Sun, Xingzhong Liu, Zhiqiang An, Gerald F. Bills. 2015. Evolution of chemical 1 diversity in the echinocandin lipopeptide antifungal metabolites. Eukaryotic Cell 14(7):698-718. DOI: 10.1128/EC.00076-15

Qun Yue, Li Chen, Yan Li, Gerald F Bills, Xinyu Zhang, Meichun Xiang, Shaojie Li, Yongsheng Che, Chengshu Wang, Xuemei Niu, Zhiqiang An, and Xingzhong Liu. 2015. Functional operons in secondary metabolic gene clusters in Glarea lozoyensis (Fungi, Ascomycota, Leotiomycetes). mBio DOI: 10.1128/mBio.00703-15

Weixu Meng, Leike Li, Wei Xiong, Xuejun Fan, Hui Deng, Andrew J Bett, Zhifeng Chen, Aimin Tang, Kara S. Cox, Joseph G. Joyce, Daniel C. Freed, Elizabeth Thoryk, Tong-Ming Fu, Danilo R. Casimiro, Ningyan Zhang, Kalpit Vora, Zhiqiang An. 2015. Efficient generation of monoclonal antibodies from single rhesus macaque antibody secreting cells. mAbs 7(4): 707—718. DOI: 10.1080/19420862.2015.1051440

Yan Li; Li Chen, Qun Yue, Xing-Zhong Liu, Zhiqiang An, and Gerald Bills. 2015. Genetic Manipulation of the Pneumocandin Biosynthetic Pathway for Generation of Analogues and Evaluation of Their Antifungal Activity. ACS Chemical Biology 10(7): 1702–1710. doi.org/10.1021/acschembio.5b00013.

Yun Shi, Xuejun Fan, Hui Deng, Randall Brezski, Michael Rycyzyn, Robert Jordan, William Strohl, Quanming Zou, Ningyan Zhang and Zhiqiang An. 2015. Trastuzumab triggers phagocytic killing of high HER2 cancer cells by interaction with FcγRIV on immune cells. Journal of Immunology 194:4379-4386. DOI: 10.4049/jimmunol.1402891

Xuejun Fan, Randall J. Brezski, Hui Deng, Pooja Dhupkar, Yun Shi, Anneliese Gonzalez, Songlin Zhang, Michael Rycyzyn, William R. Strohl, Dr. Robert E. Jordan, Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2015. A novel therapeutic strategy to rescue the immune effector function of proteolytically-inactivated cancer therapeutic antibodies. Molecular Cancer Therapeutics 14(3): 681-691. DOI: 10.1158/1535-7163.MCT-14-0715

Li Chen, Qun Yue, Yan Li, Xuemei Niu, Dr. Meichun Xiang, Wenzhao Wang, Gerald F Bills, Xingzhong Liu, and Zhiqiang An. 2015. Engineering of Glarea lozoyensis for the exclusive production of the pneumocandin B0 precursor of the antifungal drug caspofungin acetate. Applied and Environmental Microbiology 81(5):1550-1558. DOI: 10.1128/AEM.03256-14

Xing Gong, Jing Yi, Kendra Carmon, Christine Crumbley, Wei Xiong, Anthony Thomas, Xuejun Fan, Zhiqiang An, Jeffrey Chang, and Qingyun Liu. 2014. Aberrant RSPO3-LGR4 signaling in Keap1-deficient lung adenocarcinomas promotes tumor aggressiveness. Oncogene 2014 Dec 22. doi: 10.1038/onc.2014.417. [Epub ahead of print].

Xin Wang, Guo-Hong Li, Cheng-Gang Zou, Xing-Lai Ji, Tong Liu, Pei-Ji Zhao, Lian-Ming Liang, Jian-Ping Xu, Zhi-Qiang An, Xi Zheng, Yue-Ke Qin, Meng-Qing Tian, You-Yao Xu,Yi-Cheng Ma, Ze-Fen Yu, Xiao-Wei Huang, Shu-Qun Liu, Xue-Mei Niu, Jin-Kui Yang, Ying Huang and Ke-Qin Zhang. 2014. Bacteria can mobilize nematode-trapping fungi to kill nematodes. Nature Communications 2014 Dec 16;5:5776. doi: 10.1038/ncomms6776.

Min You, Lu Xin,Yi Yang, Xiao Zhang, Yingwei Chen, Hai Yu, Shaowei Li, Jun Zhang, Zhiqiang An, Wenxin Luo, Ningshao Xia. 2014. Investigation of a special neutralizing epitope of HEV E2s. Protein and Cell 2014 Dec;5(12):950-3. doi: 10.1007/s13238-014-0115-3.

Kalpana Mujoo, Byung-Kwon Choi, Zhao Huang, Ningyan Zhang and Zhiqiang An. 2014. Regulation of ERBB3/HER3 signaling in cancer. Oncotarget 2014 Nov 15;5(21):10222-36.

Yongjie Zhang, Shu Zhang, Yuling Li, Shaoli Ma, Chengshu Wang, Meichun Xiang, Xin Liu, Zhiqiang An, Jianping Xu and Xingzhong Liu. 2014. Phylogeography and evolution of a fungal–insect association on the Tibetan Plateau. Molecular Ecology (2014) 23, 5337–5355.

Gerald Bills, Yan Li, Li Chen, Qun Yue, Xue-Mei Niu, and Zhiqiang An. 2014. New insights into the echinocandins and other fungal non-ribosomal peptides and peptaibiotics. Natural Product Reports 31:1348-1375.

Xuemei Niu, Li Chen, Qun Yue, Baile Wang, Junxian Zhang, Chunyan Zhu, Keqin Zhang, Gerald F. Bills, and Zhiqiang An. 2014 Characterization of thermolide biosynthetic genes and a new thermolide from sister thermophilic fungi. Org Lett 16 (14), pp 3744–3747.

Kai Sun, Jiyoung Park, William L. Holland, Olga Gupta, Pernille Landrock Auerbach, Ningyan Zhang, Roberta Goncalves Marangoni, John Varga, Thorkil Plough, Zhiqiang An and Philipp E. Scherer. 2014. Endotrophin Triggers Adipose Tissue Fibrosis, Inflammation and Metabolic Dysfunction. Nature Communications (2014 Mar 19;5:3485. doi: 10.1038/ncomms4485).

Zhao Huang, Byung-Kwon Choi, Kalpana Mujoo, Xuejun Fan, Ming Fa, Seema Mukherjee, Norah Owiti, Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2014. The E3 ubiquitin Ligase NEDD4 Negatively Regulates HER3/ErbB3 Level and Signaling. Oncogene 34(9):1105-15.

Tong-Ming Fu, Zhiqiang An, and Dai Wang. 2014. Progress on Pursuit of Human Cytomegalovirus Vaccines for Prevention of Congenital Infection and Disease. Vaccine 32, (22): 2525–2533.

Yun Shi, Xuejun Fan, Weixu Meng, Hui Deng, and Ningyan Zhang, and Zhiqiang An. 2014. Engagement of immune effector cells by trastuzumab induces HER2 downregulation in cancer cells through STAT1 activation. Breast Cancer Research 16(2):R33.

Lina Wang Dunne, Zhao Huang, Weixu Meng, Xuejun Fan, Ningyan Zhang, Qixu Zhang, Zhiqiang An. 2014. Human decellularized adipose tissue scaffold as a model for breast cancer cell growth and drug treatments. Biomaterials 35(18):4940-9.

Daniel C. Freed, Qi Tang, Aimin Tang, Fengsheng Li, Xi He, Zhao Huang, Weixu Meng, Lin Xia, Adam C. Finnefrock, Amy S. Espeseth, Danilo R. Casimiro, Ningyan Zhang, John W. Shiver, Dai Wang, Zhiqiang An, Tong-Ming Fu. 2013. A glycoprotein H complex is the primary target for potent neutralization by an experimental human cytomegalovirus vaccine. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110(51):E4997-E5005.

Bills, G.F., J.B Gloer & Z. An. 2013. Coprophilous fungi: Antibiotic discovery and functions in an underexplored arena of microbial defensive mutualism. Current Opinion in Microbiology. 16(5):549–565.

L. Chen, Q. Yue, X. Zhang, M. Xiang, C. Wang, S. Li, Y. Che, F. J. Ortiz-López, G. F Bills, X. Liu and Z. An. 2013. Genomics-driven discovery of the pneumocandin biosynthetic gene cluster in the fungus Glarea lozoyensis. BMC Genomics 14:339 doi:10.1186/1471-2164-14-339.

N.T. Redpath, Y. Xu, N. J. Wilson, A. E. Andrews, L. J. Fabri, M. Baca, H. Braley, P. Lu, C. Ireland, R. E. Ernst, A. Woods, G. Forrest, Z. An, et al. 2013. Production of a human neutralizing monoclonal antibody and its crystal structure in complex with the ectodomain 3 of the interleukin-13 receptor α1. Biochemical Journal. 451:165-175.

N. Zhang, M. E. Klegerman, H. Deng, Y. Shi, E. Golunski, Z. An. 2013. Trastuzumab-doxorubicin conjugate provides enhanced anti-cancer potency and reduced cardiotoxicity. Journal of Cancer Therapy. 4:308-322. DOI: 10.4236/jct.2013.41038.

M. Fa, K. Hoch, X. Fan, W. P. Dubinsky, Z. An, N Zhang. 2013. Novel approach for quantitative measurement of matrix metalloprotease-1 (MMP1) in human breast cancer cells using mass spectrometry. Journal of Analytical Sciences, Methods and Instrumentation. 3:54-61. DOI: 10.4236/jasmi.2013.31006.

L. Schardl, C. A. Young, U. Hesse, S. G. Amyotte, K. Andreeva, P. J. Calie, D. J. Fleetwood, D. C. Haws, Neil Moore, B. Oeser, D. G. Panaccione, K. K. Schweri, C. R. Voisey, M. L. Farman, J. W. Jaromczyk, B. A. Roe, D. M. O’Sullivan, B. Scott, P. Tudzynski, Z. An, et al. 2013. Plant-symbiotic fungi as chemical engineers: multi-genome snalysis of the Clavicipitaceae reveals dynamics of alkaloid loci. Plos Genetics 9(2) e1003323.

L. Zhang, T. McCabe, J. H. Condra, .Y G. Ni, L. B. Peterson, W. Wang, A. M. Strack, F. Wang, S. Pandit, H. Hammond, D. Wood, D. Lewis, R. Rosa, V. Mendoza, A. M. Cumiskey, D. G. Johns, B. C. Hansen, X. Shen, N. Geoghagen, K. Jensen, L. Zhu, K. Wietecha, D. Wisniewski, L. Huang, J. Z. Zhao, R. Ernst, R. Hampton, P. Haytko, F. Ansbro, S. Chilewski, J. Chin, L. J. Mitnaul, A. Pellacani, C. P. Sparrow, Z. An, W. Strohl, B. Hubbard, A. S. Plump, D. Blom, and A. Sitlani. 2012. An Anti-PCSK9 Antibody Reduces LDL-Cholesterol On Top Of A Statin And Suppresses Hepatocyte SREBP-Regulated Genes. International Journal of Biological Sciences. 8(3):310-327.

Choi B-K, Cai X, Yuan Y, Huang Z, Fan X, Deng H, Zhang N, An Z. (2012). HER3 intracellular domains play a crucial role in HER3/HER2 dimerization and activation of downstream signaling pathways. Protein & Cell 3(10):781-789.

Fan X, Brezski RJ, Fa M, Deng H, Oberholtzer A, Gonzalez A, Dubinsky WP, Strohl WR, Jordan RE, Zhang N, An Z. A single proteolytic cleavage within the lower hinge of trastuzumab reduces immune effector function and in vivo efficacy. Breast Cancer Res. 2012 Aug 8;14(4):R116.

Byung-Kwon Choi, Xuejun Fan, Hui Deng, Ningyan Zhang, Zhiqiang An. 2012. ERBB3 (HER3) is a key sensor in the regulation of ERBB-mediated signaling in both low and high ERBB2 (HER2) expressing cancer cells. Cancer Medicine 1(1):28-38.

Ence Yang, Lingling Xu, Ying Yang, Xinyu Zhang, Meichun Xiang, Chengshu Wang, Zhiqiang An, and Xingzhong Liu. 2012. Origin and evolution of carnivorism in the Ascomycota (fungi). Proc. Natl. Acad. Sci. USA 109 (2): 10960-10965.

G. Wu, S. Sankaranarayanan, D. L. Montgomery, A. J. Simon, Z. An, M J. Savage. 2011. Pharmacological applications of a novel neoepitope antibody to a modified amyloid precursor protein-derived β-secretase products. Protein & Cell 2(7):573-584.

Glantschnig H, Scott K, Hampton R, Wei N, McCracken P, Nantermet P, Zhao J, Vitelli S, Huang L, Haytko P, Lu P, Fisher J, Sandhu P, Cook J, Williams D, Strohl W, Flores O, Kimmel D, Wang F, Z. An. 2011. A rate-limiting role for DKK1 in bone formation and the remediation of bone loss in mouse and primate models of postmenopausal osteoporosis by an experimental therapeutic antibody. J Pharmacol Exp Ther. 338(2):568-578.

T. Ebert, S. Smith, G. Pancari, D. Clark, R. Hampton, S. Secore, H. Fan, X. Wu, L. Cope, Ro. Ernst, B. Harvey, F. Wang, C. Tan, A. Anderson, Z. An, and T. McNeely. 2010 A fully human monoclonal antibody to Staphylococcus aureus iron regulated surface determinant B (IsdB) with functional activity in vitro and in vivo. Hum Antibodies 2010;19(4):113-28.

H. Glantschnig, R. Hampton, P. Lu, J. Zhao, S. Vitelli, L. Huang, P. Haytko, T. Cusick, C. Ireland, S. Jarantow, R. Ernst, N. Wei, P. Nantermet, K. Scott, J. Fisher, F. Talamo, L. Orsatti, A. Reszka, P. Sandhu, D. Kimmel, O. Flores, W. Strohl, Z. An, and F Wang. 2010. Generation and Selection of Novel Fully Human Monoclonal Antibodies that Neutralize Dickkopf-1 (DKK1) Inhibitory Function in vitro and Increase Bone Mass in vivo. Journal of Biological Chemistry 17;285(51):40135-47.

Q. Niu, X. Huang, L. Zhang, J. Xu, D. Yang, K. Wei, X. Niu, Z. An, J. W. Bennett, C. Zou, J. Yang, and K-Q Zhang. 2010. A Trojan horse mechanism of bacterial pathogenesis against nematodes. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 107:16631-16636.

Zhang, N. Y. and Z. An. 2010. Heterologous Protein Expression in Yeasts and Filamentous Fungi. Manual of Industrial Microbiology and Biotechnology, 3rd Edition, Richard H. Baltz, Julian E. Davies, Arnold L. Demain, Editors. ASM Press, Washington, DC. P784. DOI: 10.1128/9781555816827.ch11

Z. An. 2010. Monoclonal antibodies – a proven and rapidly expanding therapeutic modality for human diseases. Protein & Cell 1(4):319-330.

Z. An, C. S. Wang, X. Z. Liu, and J. W. Bennett (2010). China’s fungal genomics initiative: a white paper. Mycology 1(1):1–8. DOI: 10.1080/21501201003658188.

Y. Yu, P. Lee, Y. Ke, Y. Zhang, Q. Yu, J. Lee, M. Li, J. Song, J. Chen, J. Dai, F. J. R. D. Couto, Z. An, W. Zhu, and G. Yu. 2010. A humanized anti-VEGF rabbit monoclonal antibody inhibits angiogenesis and blocks tumor growth in xenograft models. Plos One 5(2):e9072 (1-12).

Zhang Y., X. Liu, Z. An, M. Wang, Y. Guo, S. Zhang. 2009. Genetic diversity of Ophiocordyceps sinensis, a medicinal fungus endemic to the Tibetan Plateau: Implications for its evolution and conservation.  BMC Evolutionary Biology 9:290.

Z. An, G. Forrest, R. Moore, M. Cukan, P. Haytko, L. Huang, S. Vitelli, J. Z. Zhao, P. Lu, J. Hua, C. R. Gibson, B. Harvey, D. Montgomery, D. Zaller, F. Wang, and W. R. Strohl. 2009. IgG2M4, an engineered antibody isotype with reduced Fc function. mAbs 1(6):572 – 579.

Montgomery, D. L., Y-J. Wang, R. Hrin, M. Luftig, B. Su, M. D. Miller, F. Wang, P. Haytko, L. Huang, S. Vitelli, J. Condra, X. Liu, R. Hampton, A. Carfi, A. Pessi, E. Bianchi, A. Finnefrock, J. Joyce, D. Lowe, R. Geleziunas, D. Bramhill, V. M. King, W. Strohl,  Z. An.  2009. Affinity maturation and characterization of a human monoclonal antibody against HIV-1 gp41. mAbs 1(5):462-474.

Zhou, H. H., C-Ni Chin, M. Wu, W. Nia, S. Quan, F. Liu, Q. Dallas-Yang, K. Ellsworth, T. Ho, A. Zhang, T. Natasha, J. Li, K. Chapmana, W. Strohl, C. Li, I-M. Wang, J. Berger, Z. An, B. B. Zhang and G. Jiang. 2009. Suppression of PC-1/ENPP-1 expression improves insulin sensitivity in vitro and in vivo. European Journal of Pharmacology 616:346-352.

Zhang, N, B. Williams, P. Lu, Z. An, and C-N Chin. 2009.  Therapeutic antibodies in clinic use and leading clinical candidates.  In Z. An (ed.) Therapeutic Antibodies: from Bench to Clinic. Pp711-762, John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey.

Chin C-N, Q. D. Yang, F. Liu, T. Ho,  K. Ellsworth, P. Fischer, T. Natasha, C. Ireland, P. Lu, C Li, I-Ming Wang, W. R. Strohl, J. P. Berger, Z. An, B. Zhang, and G. Jiang.  2009. Evidence that inhibition of insulin receptor signaling activity by PC-1/ENPP1 is dependent on its enzyme activity. European Journal of Pharmacology 606:17-24.

Heidenreich, M. L., A.D. Budde, Z. An and S. A. Leong. 2008. Disruption of a yeast ADE6 gene homolog in Ustilago maydis. Fungal Genetics Reports 55:40-43.

Hrin R., D. L. Montgomery, F. Wang , J. H. Condra, Z. An, W. R. Strohl, E. Bianchi, A. Pessi, J. G. Joyce, M. D. Miller and Y.-J. Wang. 2008. In Vitro Synergy between Peptides or Neutralizing Antibodies Targeting the N- and C-terminal Heptad Repeats of HIV-1 gp41.  AIDS Research and Human Retroviruses 24(12) 1537-1544.

Z. An. 2008. Antibody therapeutics – a mini review. Trends in Bio/Pharmaceuticals Industry 4(2):24-29.

Ireland, C., N. Peekhaus, P. Lu, R. Sangari, A. Zhang, P. Masurekar, and Z. An.  2008.  The tryptophan synthetase gene TRP1 of Nodulisporium sp.: molecular characterization and its relation to nodulisporic acid A production.  Applied Genetics and Molecular Biotechnology 79(3):451-459.

Yang, Y., E. Yang, Z. An and X. Liu. 2007. Evolution of nematode-trapping cells of predatory fungi of the Orbiliaceae (Ascomycotina): evidence from ribosomal DNA and multiprotein nucleotide sequences. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 104:8379-8384.

Su, B., R. Hrin, B. Harvey, Y. J. Wang, R. Ernst, R. Hampton, M. Miller, W. Strohl, Z. An, and D Montgomery. 2007.  Automated high-throughput purification of antibody fragments to facilitate evaluation in functional and kinetic based assays. The Journal of Immunological Methods 322:94-103.

D. M. Miller, R. Geleziunas, E. Bianchi, S. Lennard, R. Hrin, H. Zhang, M. Lu, Z. An, P. Ingallinella, M. Finotto, M. Mattu, A. Finnefrock, D. Bramhill, J. Cook, D. Eckert, R. Hampton, M. Patel, S. Jarantow, J. Joyce, G. Ciliberto, R. Cortese, P. Lu, W. Strohl, W. Schleif, M. McElhaugh, S. Lane, C. Lloyd, D. Lowe, J. Osbourn, T. Vaughan, E. Emini, G. Barbato, P. S. Kim, D. J. Hazuda, J. Shiver, and A. Pessi. 2005. A human monoclonal antibody neutralizes diverse HIV-1 isolates by binding to a critical gp41 epitope.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 102(41):14759-64.

P. Lu, A. Zhang, L. M. Dennis, A. M. Dahl-Roshak, Y.-Q. Xia, B. Arison, Z. An and J. S. Tkacz. 2005. A Gene (pks2) Encoding a Putative 6-Methylsalicylic Acid Synthase from Glarea lozoyensis.  Molecular Genetics and Genomics 273:207-216.

An, Z., G. Harris, D. Zink, R. Giacobbe, R. Sangari, P. Lu, J Greene, G Bills, C. Meyers, S. Smith, V. Svetnik, B. Gunter, A. Liaw, P. Masurekar, J. Liesch, S. Gould and W. Strohl.  2004.  Expression of cosmid-size DNA of slow-growing fungi in Aspergillus nidulans for secondary metabolite screening.  In Z. An (ed.) Handbook of Industrial Mycology, pp167-187.  Mercel Dekker, New York, NY. DOI: 10.1201/9780203970553.ch7.

Zhang, A., P. Lu, A. Dahl-Roshak, P. Paress, S. Kennedy, J. Tkacz, and Z. An.  2003 Efficient Disruption of a Polyketide Synthase Gene (pks1) Required for Melanin Synthesis Through Agrobacterium-mediated Transformation of Glarea lozoyensis Molecular Genetics and Genomics 268: 645-655.

Z. An and W. R. Strohl. 2003. Genomics in novel natural products generation. In S.J. Projan and T. Dougherty (eds.) Microbial Genomics and Drug Discovery.  Marcel Dekker, p221-237. DOI: 10.1201/9780203911464.ch14.

Sauser, M., P. Lu, R. Sangari, S. Kennedy, J. Polishook, G. Bills and Z. An. 2002.  Estimating polyketide metabolic potential among nonsporulating fungal endophytes of Vaccinium macrocarpon.  Mycological Research 106:460-470. DOI: 10.1017/S095375620200566X.

Bills, G., A. Dombrowski, F. Pelaez, J. Polishook, and Z. Q. An. 2002.  Recent and future discoveries of phamacologically active metabolites from tropical fungi.  R. Watling, J. C. Frankland, A. M. Ainsworth, S. Isaac, and C. H. Robinson (eds.) Tropical Mycology, Volume 2, pp 165-194. Micromycetes.  CAB International.  DOI: 10.1079/9780851995434.0165.

Anderson, A. S. Z. Q. An, and W. R. Strohl. 2000. Polyketide antibiotics.  J. Lederberg (ed.) Encyclopedia of Microbiology, Volume 3, 2nd Ed.  Academic Press. pp773-786.

Jiang, Z. D. and Z. Q. An.  2000.  Bioactive fungal natural products through classic and biocombinatorial approaches.  In Atta-Ur-Rahman (ed.) Studies in Natural Products Chemistry, Elsevier Science Publishers, Amsterdam, pp245-272. DOI: 10.1016/S1572-5995(00)80027-7.

Ferreira, A. V.B., Z. Q. An, R. L. Metzenberg and N. L. Glass. 1998.  Characterization of mat A-2, mat A-3 and DmatA mating-type mutants of Neurospora crassa.  Genetics 148:1069-1079.

An, Z. Q., B. Z. Guo, and J. W. Hendrix.  1998.  Viability of soilborne spores of glomalean mycorrhizal fungi.  Soil Biology and Biochemistry 30:1133-1136.

An, Z. Q., Q. Zhao, J. McEvoy,W. M. Yuan, J. L. Markley, and S. A. Leong.  1997.  The second finger of Urbs1 is required for iron-mediated repression of sid1 of Ustilago maydis.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA 94:5882-5887.

An, Z. Q., B. Mei, W. M. Yuan, and S. A. Leong. 1997.  The distal GATA sequences of the sid1 promoter of Ustilago maydis mediate iron repression and interact directly with Urbs1, a transcription repressor and a member of the GATA family of transcription factors.  The EMBO Journal 16:1742-1750.

Leong, S. A., Z. Q. An, G. Gentil, Q. Zhao, W. Yuan, and H. Von Dohren 1997. Organization and regulation of a siderophore biosynthetic gene cluster in Ustilago maydis.  In Developments in Industrial Microbiology-GMBIM, Society for Industrial Microbiology, Washington D.C. pp89-91.

Leong, S.A. and Z. Q. An. 1997.  Biosynthetic and regulatory aspects of siderophores.  In G. Winkelmann and C. Carrano (eds.):  Transition Metals in Microbial Metabolism.  Harwood Academic Publishers, the Netherlands, pp51-79.

An, Z. Q., M. L. Farman, A. Budde, S. Taura, and S. A. Leong. 1996.  New cosmid vectors for library construction, systematic chromosome walking and rapid restriction mapping in Ustilago maydis and Magnaporthe grisea.  Gene 176:93-96.

Leong, S. A., Z. An, B. Mei, J. McEvoy, Q. Zhao, and J. Markley. 1995.  Sequences and proteins required for iron-regulated expression of sid1 of Ustilago maydis. Canadian Journal of Botany 73(S):140-147. DOI: 10.1139/b95-237.

Hendrix, J. W., B. Z. Guo, and Z. Q. An. 1995.  Divergence of mycorrhizal fungal communities by crop rotation.  In H. P. Collins, G. P. Robertson, and M. J. Klug (eds.): The Significance and Regulation of Soil Biodiversity. pp131-140.  Kluwer Academic Publishers,the Netherlands.

Guo, B. Z., Z. Q. An, and J. W. Hendrix. 1994. Mycorrhizal pathogen (Glomus macrocarpum Tul.& Tul.) of tobacco: effects of long- and short-term cropping on the mycorrhizal fungal community and stunt disease.  Applied Soil Ecology 1:269-276. DOI: 10.1016/0929-1393(94)90004-3.

An, Z. Q., B. Z. Guo, and J. W. Hendrix. 1993.  Mycorrhizal pathogen of tobacco: cropping history and current crop effect on the mycorrhizal fungal community. Crop Protection 12:527-531. DOI: 10.1016/0261-2194(93)90094-Y.

An, Z. Q., M. R. Siegel, W. Hollin, H. -F. Tsai, D. Schmidt, and C. L. Schardl. 1993.  Relationships among non-Acremonium sp. fungal endophytes in five grass species.  Applied and Environmental Microbiology 59:1540-1548.

An, Z. Q., J. W. Hendrix, D. E. Hershman, R. S. Ferriss, and G. T. Henson. 1993.  The influence of crop rotation and soil fumigation on a mycorrhizal fungal community associated with soybean.  Mycorrhiza 3:171-182. DOI: 10.1007/BF00203611.

Guo, B. Z., Z. Q. An, J. W. Hendrix, and C.T. Dougherty. 1993. Influence of a change from pearl millet or crabgrass on the soilborne mycorrhizal fungal community.  Soil Science 155:398-405.

An, Z. Q., T. Shen, and H. G. Wang. 1993.  Mycorrhizal fungi in relation to growth and mineral nutrition of apple seedlings. Scientia Horticulturae 54:275-285. DOI: 10.1016/0304-4238(93)90106-Z.

An, Z. Q., B. Z. Guo, J. W. Hendrix.  1993.  Populations of spores and propagules of mycorrhizal fungi in relation to the life cycles of tall fescue and tobacco.  Soil Biology and Biochemistry 25:813-817. DOI:  10.1016/0038-0717(93)90080-U.

Schardl, C.L. and Z. Q. An. 1993.  Molecular biology and genetics of protective fungal endophytes of grasses.  In J. K. Setlow (Ed.): Genetic Engineering, Principles and Methods 15:191-212.  Plenum Press, New York and London.

An, Z. Q., J. -S. Liu, M. R. Siegel, G. Bunge, and C. L. Schardl. 1992.  Diversity of endophytic fungal symbionts in the north American grass Festuca arizonica.  Theoretical and Applied Genetics 85:366-371.

Chu-Chou, M., B. Guo, Z. Q. An, J. W. Hendrix, J. M. Baker, R. S. Ferriss, M. R. Siegel, C. T. Dougherty, and P. B. Burrus. 1992. Suppression of mycorrhizal fungi in fescue by the Acremonium coenophialum endophyte.  Soil Biology and Biochemistry 24:633-637. DOI: 10.1016/0038-0717(92)90041-U.

Guo, B. Z., J. W. Hendrix, Z. Q. An, and R. S. Ferriss. 1992.  Role of fescue Acremonium endophyte on inhibition of colonization and reproduction of glomales mycorrhizal fungi.  Mycologia 84:882-885.

Schardl, C. L., J. -S. Liu, J. F. White, Jr., R. A. Finkel,  Z. Q. An, and M. R. Siegel. 1991.  Molecular phylogenetic relationships of nonpathogenic and clavicipitaceous plant pathogens. Plant Systematics and Evolution 178:27-41. DOI: 10.1007/BF00937980.

An, Z. Q., J. W. Hendrix, D. E. Hershman, and G. T. Henson. 1990.  Evaluation of the ‘most probable number’ and wet-sieving methods for determining soilborne populations of endogonaceous mycorrhizal fungi.  Mycologia 82:576-581.

An, Z. Q., J. H. Grove, J. W. Hendrix, D. E. Hershman, and G. T. Henson. 1990.  Vertical distribution of endogonaceous mycorrhizal fungi associated with soybean, as affected by soil fumigation. Soil Biology and Biochemistry 22:715-719. DOI: 10.1016/0038-0717(90)90020-Z.

An, Z. Q., and J. W. Hendrix. 1988.  Determining viability of endogonaceous spores with a vital stain. Mycologia 80:259-261.

An. Therapeutic Monoclonal Antibodies: from Bench to Clinic, Editor, John Wiley and Sons, p889, Hoboken, New Jersey (October, 2009).

An. 2005. Handbook of Industrial Mycology, Editor, Marcel Dekker, p763, New York, NY.

Nmes1 antibodies and methods of use thereof. US20210371508A1

Connexin (cx) 43 hemichannel-binding antibodies and uses thereof. US20210253680A1

TARGETING LILRB4 WITH CAR-T OR CAR-NK CELLS IN THE TREATMENT OF CANCER. US Application Publication No: US 2021-0179687 A1

Methods of treating an osteolytic tumor and spinal cord injury by administering connexin (Cx) 43 hemichannel-binding antibodies. United States Patent 10889637

LINKERS FOR ANTIBODY DRUG CONJUGATES, US20200115326A1

NOVEL LILRB2 ANTIBODIES AND USES THEREOF, 62/970,496, 2020, filed

NOVEL DDR1 ANTIBODIES AND USES THEREOF, WO 2021127185A1

Leptin Antibodies, US 2021-0188970 A1

Anti-lair1 antibodies and their uses, US20190338026A1

Linker for antibody drug conjugate, US20200115326A1

Methods of treating an osteolytic tumor and spinal cord injury by administering connexin (Cx) 43 hemichannel-binding antibodies, US 10889637 B2

EGFL6 specific monoclonal antibodies and methods of their use, US10875912B2

Anti-lilrb antibodies and their use in detecting and treating cancer, US10501538B2, US20200079851A1

Egfl6 specific monoclonal antibodies and methods of their use, US10875912B2

CMV neutralizing antigen binding proteins, US9868777B2

HER3 specific monoclonal antibodies for diagnostic and therapeutic use US10358501B2, US20200055954A1

Endotrophin Neutralization and Use Thereof 2013, US20170267749A1, Patent number, US9605057, US20200024333A1

Antigen-binding proteins targeting S. aureus ORF0657n, 2009, WO/2009/029132

Antibody antagonists of interleukin-13 receptor α1, US8207304, 2008, WO/2008/049098

Anti-ADDL antibodies and uses thereof, US8128930, 2012; US7731962, 2006, WO/2006/055178

Anti-IL-13Rα1 antibodies and their uses thereof, US Patent 8,613,925, 2013

Antibodies specific for DKK-1, 2008, US 7994293, 2008/0193449 A1

High affinity antibody antagonists of interleukin-13 receptor alpha 1, US10106617B2, US7754213B2, US8568722B2, US9371388B2